படிப்புக்களும்அதன் தமிழ்ப்பெயர்களும் - www.anpunila.com

பொதுஅறிவு. தன்னம்பிக்கை.

va

Monday, August 5, 2013

படிப்புக்களும்அதன் தமிழ்ப்பெயர்களும்

1. Anthropology - மானுடவியல்/ மானிடவியல் 

2. Archaeology - தொல்பொருளியல் 

3. Astrology - சோதிடவியல் (சோதிடம்)

4. Astrology - வான்குறியியல் 

5. Bacteriology பற்றுயிரியல் 

6. Biology - உயிரியல்

7. Biotechnology - உயிரித்தொழில்நுட்பவியல் 

6. Climatology - காலநிலையியல்

7. Cosmology - பிரபஞ்சவியல்

8. Criminology - குற்றவியல் 

9. Cytology - உயிரணுவியல்/ குழியவியல் 

10. Dendrology - மரவியல்

11. Desmology - என்பிழையவியல்

12. Dermatology - தோலியல் 

13. Ecology - உயிர்ச்சூழலியல் 

14. Embryology - முளையவியல் 

15. Entomology - பூச்சியியல் 

16. Epistemology - அறிவுநெறியியல்/ அறிவாய்வியல் 

17. Eschatology - இறுதியியல் 

18. Ethnology - இனவியல்

19. Ethology - விலங்கு நடத்தையியல் 

20. Etiology/ aetiology - நோயேதியல் 

21. Etymology - சொற்பிறப்பியல் 

22. Futurology - எதிர்காலவியல் 

23. Geochronology - புவிக்காலவியல்

24. Glaciology - பனியாற்றியியல்/ பனியியல்

25. Geology - புவியமைப்பியல்/ நிலவியல் 

26. Geomorphology - புவிப்புறவுருவியல் 

27. Graphology - கையெழுத்தியல்

28. Genealogy - குடிமரபியல்

29. Gynaecology - பெண்ணோயியல்

30. Haematology - குருதியியல்

31. Herpetology - ஊர்வனவியல்

32. Hippology - பரியியல் 

33. Histrology - இழையவியல் 

34. Hydrology - நீரியல்

35. Ichthyology - மீனியியல் 

36. Ideology - கருத்தியல்

37. Information Technology - தகவல் தொழில்நுட்பவியல்

38. Lexicology - சொல்லியல் 

39. Linguistic typology - மொழியியற் குறியீட்டியல்

40. Lithology - பாறையுருவியல் 

41. Mammology - பாலூட்டியல்

42. Meteorology - வளிமண்டலவியல் 

43. Metrology - அளவியல்

44. Microbiology - நுண்ணுயிரியல்

45. Minerology - கனிமவியல் 

46. Morphology - உருவியல் 

47. Mycology - காளாம்பியியல் 

48. Mineralogy - தாதியியல்

49. Myrmecology - எறும்பியல் 

50. Mythology - தொன்மவியல்

51. Nephrology - முகிலியல்

52. Neurology - நரம்பியல் 

53. Odontology - பல்லியல் 

54. Ontology - உளமையியல் 

55. Ophthalmology - விழியியல் 

56. Ornithology - பறவையியல்

57. Osteology - என்பியல்

58. Otology - செவியியல்

59. Pathology - நொயியல் 

60. Pedology - மண்ணியல்

61. Petrology - பாறையியல்

62. Pharmacology - மருந்தியக்கவியல்

63. Penology - தண்டனைவியல்

64. Personality Psychology - ஆளுமை உளவியல் 

65. Philology - மொழிவரலாற்றியல் 

66. Phonology - ஒலியியல் 

67. Psychology - உளவியல் 

68. Physiology - உடற்றொழியியல் 

69. Radiology - கதிரியல் 

70. Seismology - பூகம்பவியல் 

71. Semiology - குறியீட்டியல்

72. Sociology - சமூகவியல் 

73. Speleology - குகையியல் 

74. Sciencology - விஞ்ஞானவியல் (அறிவியல்)

75. Technology - தொழில்நுட்பவியல்

76. Thanatology - இறப்பியல் 

77. Theology - இறையியல் 

78. Toxicology - நஞ்சியல் 

79. Virology - நச்சுநுண்மவியல்

80. Volcanology - எரிமலையியல்

81. Zoology - விலங்கியல்


No comments: