twitter
rss


1.கிரீன்லாந்து வட அட்லாண்டிக் கடல் 8.40,000

2.பாபுவா நியூகினியா கிழக்கு இந்தியப்பெருங்கடல் 3,06,000

3.போர்னியோ கிழக்கு இந்தியப்பெருங்கடல் 2,80,100

4.மடகாஸ்கர் கிழக்கு இந்தியப்பெருங்கடல் 2,26,658

5.டாஃபின் ஆர்க்டிக் கடல் 1,95,928

6.சுமத்திரா இந்தியப் பெருங்கடல் 1,65,000

7.ஹான்ஷு பசிஃபிக் பெருங்கடல் 87,805

8.பிரிட்டன் வடகடல் 84,200

9.விக்டோரியா ஆர்ட்டிக் கடல் 83,897

10.எலியஸ்மேர் ஆர்ட்டிக் கடல் 75,767

11.செவிபஸ் இந்தியப் பெருங்கடல் 69,000

12.ஜாவா இந்தியயப் பெருங்கடல் 48,900

13.கியூபா கரீபியன் கடல் 44,218

14.வடக்கு நியூசிலாந்து பசிஃபிக் பெருங்கடல் 44,035

15.நியூ ஃபவுண்லாந்து வடஅட்லாண்டிக் கடல் 42,031

0 comments: